Điểm-Cấu tạo ĐCĐT-CĐ

Lớp 20D – HK3 22-23 – Lần 2

Lớp 20E – HK3 22-23 – Lần 2

—————————————————————-

Lớp 19A,B,C,D,E,F – HKI 20-21 – Lần 2

Lớp 19A – HKI 20-21 – Lần 1

Lớp 19D – HKI 20-21 – Lần 1

—————————————————————-

Lớp 18A – HKI 19-20 – Lần 2

Lớp 18A – HKI 19-20 – Lần 1