Đề-Vẽ kỹ thuật 1-TC

Đáp án Vẽ Kỹ Thuật 1  (28-02-2016) – Thi lần 1 – Ngành CK, ÔTÔ, SCCK

Đáp án Vẽ Kỹ Thuật 1  (28-02-2016) – Thi lần 1 – Ngành Điện

Đáp án Vẽ Kỹ Thuật 1  (28-02-2016) – Thi lần 1 – Ngành SCCK

Đáp án Vẽ Kỹ Thuật 1  (12-03-2016) – Thi lần 2 – Ngành CKCT

Đáp án Vẽ Kỹ Thuật 1  (24-08-2016) – HK HÈ  – Ngành SCCK 

Đáp án Vẽ Kỹ Thuật 1  (14-02-2017) – Thi lần 1 – Ngành Điện

Đáp án Vẽ Kỹ Thuật 1  (25-02-2017) Ca thi 7h30 – Thi lần 1 

Đáp án Vẽ Kỹ Thuật 1  (25-02-2017) Ca thi 9h30 – Thi lần 1 

Đáp án Vẽ Kỹ Thuật 1  (11-03-2017) Ca thi 7h30 – Thi lần 2 

Đáp án Vẽ Kỹ Thuật 1  (09-09-2017) – HKHÈ – Ngành Điện-Điện tử

Đáp án Vẽ Kỹ Thuật 1  (24-09-2017) – HKHÈ – Thầy Phùng

Đáp án Vẽ Kỹ Thuật 1  (26-01-2018) Ca thi 15h00 – Thi lần 1

Đáp án Vẽ Kỹ Thuật 1  (26-02-2018) Cập nhật – Thi lần 1

Đáp án Vẽ Kỹ Thuật 1  (10-03-2018) Cập nhật – Thi lần 2

Đề thi & đáp án Vẽ Kỹ Thuật 1-lần 1(thi 13g00,25-1-2019), gv ra đề:thầy Phùng 

 Đề thi & đáp án HKP Vẽ Kỹ Thuật 1 (Thi 7g00,18-1-2021), gv ra đề: thầy Phùng