Đề-Vật liệu cơ khí & Công nghệ kim loại-CĐ

Đáp án Vật liệu cơ khí & Công nghệ kim loại (Ca thi 13h /01-02-2018) – Thi lần 1

Đáp án Vật liệu cơ khí & Công nghệ kim loại Đề 1  (01-02-2018) – Thi lần 1

Đáp án Vật liệu cơ khí & Công nghệ kim loại Đề 2  (01-02-2018) – Thi lần 1

Đáp án Vật liệu cơ khí & Công nghệ kim loại  (09-06-2020) – Thi lần 2

Đáp án Vật liệu cơ khí & Công nghệ kim loại  (09-06-2020) – Thi lần 2

_________________Năm học 2020-2021________________________

Đáp án Vật liệu cơ khí & Công nghệ kim loại (Ca thi 7h /27-01-202021) – Thi lần 1