Đề-Sức bền vật liệu-TC

Đáp án Sức Bền Vật Liệu (13-07-2016) – 13h00

Đáp án Sức Bền Vật Liệu (13-07-2016) – 3h00

Đáp án Sức Bền Vật Liệu HKHÈ 2016  (21-09-2016) – Thầy Khưa

Đáp án Sức Bền Vật Liệu (14-07-2017) – Lần 1

Đáp án Sức Bền Vật Liệu (01-08-2017) – Lần 2

Đáp án Sức Bền Vật Liệu HKP   (04-01-2017) – Cô Phượng.

Đáp án Sức Bền Vật Liệu Đề 1  Lần 1 (09-07-2018)

Đáp án Sức Bền Vật Liệu Đề 2  Lần 1 (09-07-2018)

Đáp án Sức Bền Vật Liệu  Lần 2 (28-07-2018)

Đáp án Sức Bền Vật Liệu HKP HK1  (18-12-2017) – Cô Phượng

Đáp án Sức Bền Vật Liệu Đề 1 (27-06-2017) – Lần 1

Đáp án Sức Bền Vật Liệu Đề 2 (27-06-2017) – Lần 1