Đề-Sức bền vật liệu-CĐ

Đáp án Sức Bền Vật Liệu (13-07-2016) – 7h30 

Đáp án Sức Bền Vật Liệu (13-07-2016) – 9h30 

Đáp án Sức Bền Vật Liệu (Đề 3) (30-07-2016) – 15h00

Đáp án Sức Bền Vật Liệu (Đề 4) (30-07-2016) – 15h00

Đáp án Sức Bền Vật Liệu  HKP (17-12-2016) – 7h30 Thầy Nguyễn Văn Khưa

Đáp án Sức Bền Vật Liệu  (22-06-2017) – 09h05′ (Lần 1)

Đáp án Đề 1  Sức Bền Vật Liệu  (30-06-2017) – 7h20′ (Lần 1)

Đáp án Đề 2 Sức Bền Vật Liệu  (30-06-2017) – 7h20′ (Lần 1)

Đáp án  Sức Bền Vật Liệu  (11-07-2017) –  (Lần 2)

Đáp án  Sức Bền Vật Liệu Đề 3  (18-07-2017) –  (Lần 2)

Đáp án  Sức Bền Vật Liệu Đề 4  (18-07-2017) –  (Lần 2)

Đáp án Sức Bền Vật Liệu  HKP (01-2018) – Thầy Nguyễn Văn Khưa

Đáp án  Sức Bền Vật Liệu  (15h00 ngày 29-06-2018) – (Lần 1)

Đáp án  Sức Bền Vật Liệu Đề 1  (13h00 ngày 29-06-2018) – (Lần 1)

Đáp án  Sức Bền Vật Liệu Đề 2  (13h00 ngày 29-06-2018) – (Lần 1)

Đáp án  Sức Bền Vật Liệu Đề 3  (Ngày 14-07-2018) – (Lần 2)

Đáp án  Sức Bền Vật Liệu Đề 2  (Ngày 14-07-2018) – (Lần 2)

Đáp án Sức Bền Vật Liệu  HKP HK1 (18-12-2018) – Cô Phượng

Đáp án  Sức Bền Vật Liệu   (07h00 ngày 19-06-2019) – (Lần 1)

 

Đáp án  Sức Bền Vật Liệu   (09h00 ngày 19-06-2019) – (Lần 1)

Đáp án  Sức Bền Vật Liệu   ( ngày 13-07-2019) – (Lần 2)

Đáp án  Sức Bền Vật Liệu   ( 9h00 ngày 12-07-2020) – (Lần 1)

Đáp án  Sức Bền Vật Liệu   ( 7h00 ngày 12-07-2020) – (Lần 1)

Đáp án  Sức Bền Vật Liệu Đề 1   ( 7h00 ngày 26-07-2020) – (Lần 2)

Đáp án  Sức Bền Vật Liệu Đề 2   ( 7h00 ngày 26-07-2020) – (Lần 2)