Đề-Nguyên lý – CTM – CĐ

Đề thi Nguyên Lý Chi Tiết Máy (16-06-2017)

Đáp án Nguyên Lý Chi Tiết Máy (16-06-2017)

Đáp án Đề 1 – Nguyên Lý Chi Tiết Máy (1-07-2017) – Lần 2

Đáp án Đề 2 –  Nguyên Lý Chi Tiết Máy (1-07-2017) – Lần 2

Đáp án Nguyên Lý Chi Tiết Máy (14-01-2018) CA 7H

Đáp án Nguyên Lý Chi Tiết Máy (14-01-2018) CA 9H ĐỀ 1

Đáp án Nguyên Lý Chi Tiết Máy (14-01-2018) CA 9H ĐỀ 2

Đáp án Nguyên Lý Chi Tiết Máy (14-01-2018) CA 13H ĐỀ 1

Đáp án Nguyên Lý Chi Tiết Máy (14-01-2018) CA 13H ĐỀ 2

Đáp án Nguyên Lý Chi Tiết Máy (03-07-2018)  ĐỀ 1

Đáp án Nguyên Lý Chi Tiết Máy (03-07-2018)  ĐỀ 4

Đáp án Nguyên Lý Chi Tiết Máy (18-07-2018)  ĐỀ 2

Đáp án Nguyên Lý Chi Tiết Máy (18-07-2018)  ĐỀ 3

Đáp án Nguyên Lý Chi Tiết Máy (10-01-2019)  Ca thi 7h00

Đáp án Nguyên Lý Chi Tiết Máy (10-01-2019)  Ca thi 9h00

Đáp án Nguyên Lý Chi Tiết Máy (10-01-2019)  Ca thi 13h00

Đáp án Nguyên Lý Chi Tiết Máy (10-01-2019)  Ca thi 13h00

Đáp án Nguyên Lý Chi Tiết Máy (26-01-2019) Lần 2

Đáp án Đề 1 Nguyên Lý Chi Tiết Máy (10-06-2019) Lần 1

Đáp án Đề 2 Nguyên Lý Chi Tiết Máy (10-06-2019) Lần 1 

Đáp án Đề 1 Nguyên Lý Chi Tiết Máy (1-07-2019) Lần 2 

Đáp án Đề 2 Nguyên Lý Chi Tiết Máy (1-07-2019) Lần 2 

Đáp án Đề 1 Nguyên Lý Chi Tiết Máy  Lần 1  Ca thi 15h00 (30-12-2019)

Đáp án Đề2 Nguyên Lý Chi Tiết Máy  Lần 1  Ca thi 15h00 (30-12-2019)

Đáp án Đề 1 Nguyên Lý Chi Tiết Máy  Lần 1  Ca thi 13h00 (30-12-2019)

Đáp án Đề2 Nguyên Lý Chi Tiết Máy  Lần 1  Ca thi 13h00 (30-12-2019)

Đáp án Đề 1 Nguyên Lý Chi Tiết Máy  Lần 2   (25-01-2020)

Đáp án Đề2 Nguyên Lý Chi Tiết Máy  Lần 2   (25-01-2020)

Đáp án Đề1 Nguyên Lý Chi Tiết Máy  Lần 1  Ca thi 15h00 (27-07-2020)

Đáp án Đề2 Nguyên Lý Chi Tiết Máy  Lần 1  Ca thi 15h00 (27-07-2020)

Đáp án Đề1 Nguyên Lý Chi Tiết Máy  Lần 1  Ca thi 9h00 (22-08-2020)

Đáp án Đề2 Nguyên Lý Chi Tiết Máy  Lần 1  Ca thi 9h00 (22-08-2020)

_____________NĂM HỌC 2020-2021____________________

                                            HỌC KỲ I

Đáp án Đề1 Nguyên Lý Chi Tiết Máy  Lần 1  Ca thi 7h00 (12-01-2021)

Đáp án Đề2 Nguyên Lý Chi Tiết Máy  Lần 1  Ca thi 7h00 (12-01-2021)

Đáp án Nguyên Lý Chi Tiết Máy  Lần 1  Ca thi 9h00 (12-01-2021)

Đáp án Đề1 Nguyên Lý Chi Tiết Máy  Lần 1  Ca thi 13h00 (12-01-2021)

Đáp án Đề2 Nguyên Lý Chi Tiết Máy  Lần 1  Ca thi 13h00 (12-01-2021)

Đáp án Đề1 Nguyên Lý Chi Tiết Máy  Lần 1  Ca thi 15h00 (12-01-2021)

Đáp án Đề2 Nguyên Lý Chi Tiết Máy  Lần 1  Ca thi 15h00 (12-01-2021)

Đáp án Đề1 Nguyên Lý Chi Tiết Máy Học Kỳ Phụ  Ca thi 13h00 (23-01-2021)

Đáp án Đề2 Nguyên Lý Chi Tiết Máy Học Kỳ Phụ  Ca thi 13h00 (23-01-2021)

Đáp án Đề1 Nguyên Lý Chi Tiết Máy lần 2 (01-03-2021)

Đáp án Đề2 Nguyên Lý Chi Tiết Máy lần 2 (01-03-2021)