Đề-Cơ ứng dụng-TC

Đáp án Cơ Ứng Dụng HKII  (04-07-2018)- Đề 1

Đáp án Cơ Ứng Dụng HKII  (04-07-2018)- Đề 2

Đáp án Cơ Ứng Dụng HKP  HK1 (20-12-2018)- Đề 1

Đáp án Cơ Ứng Dụng HKP HK1  (20-012-2018)- Đề 2

Đáp án Cơ Ứng Dụng  HK1 (2018-2019)  (04-03-2018) 

Đáp án Cơ Ứng Dụng  HK1 (2018-2019)  (27-06-2018) 

Đáp án Cơ Ứng Dụng A HKI Đề 1 (07-01-2021) – Thầy Định

Đáp án Cơ Ứng Dụng A HKI Đề 2 (07-01-2021) – Thầy Định