Đề-Cơ ứng dụng – CĐN

Đề thi & Đáp án Cơ ứng dụng ( 21-03-2018) – Thi lần 2

Đề thi & Đáp án Cơ ứng dụng ( 03-07-2018) – Đề 1

Đề thi & Đáp án Cơ ứng dụng (03-07-2018) – Đề 2

Đề thi & Đáp án Cơ ứng dụng (23-07-2018) 

Đề thi & Đáp án Cơ ứng dụng A (18-06-2019)- Lần 1 

Đề thi & Đáp án HKP HÈ 2018-2019 Cơ ứng dụng A (06-08-2019)- Cô Nguyễn Thị Linh Phượng 

Đề thi & Đáp án Cơ Ứng Dụng B ĐỀ 1  HKP HÈ 2018-2019 (9h ngày 05-08-2019) – Thầy Nguyễn Trung Định

Đề thi & Đáp án Cơ Ứng Dụng B ĐỀ 2 HKP HÈ 2018-2019 (9h ngày 05-08-2019) – Thầy Nguyễn Trung Định

Đề thi & Đáp án Cơ ứng dụng  ĐỀ 3 ( 22-08-2020) – Thi lần 2

Đề thi & Đáp án Cơ ứng dụng  ĐỀ 4 ( 22-08-2020) – Thi lần 2