Đề-Cơ ứng dụng-CĐ

Đáp án Cơ Ứng Dụng HKP (19-12-2016)-Thầy Nguyễn Trung Định

Đáp án Cơ Ứng Dụng HKP (19-12-2016)-Cô Nguyễn Thị Linh Phượng

Đáp án Cơ Ứng Dụng HKI (13-02-2017)-Lần 1

Đáp án Cơ Ứng Dụng HKI (07-03-2017)-Lần 2

Đáp án Cơ Ứng Dụng ĐỀ 1 – 13h20 – (14-06-2017)-Lần 1

Đáp án Cơ Ứng Dụng ĐỀ 2 – 13h20 – (14-06-2017)-Lần 1

Đề thi Cơ Ứng Dụng  (1-07-2017)-Lần 2

Đáp án Cơ Ứng Dụng ĐỀ 1 – 13h20 – (1-07-2017)-Lần 2

Đáp án Cơ Ứng Dụng ĐỀ 2 – 13h20 – (1-07-2017)-Lần 2

Đáp án Cơ Ứng Dụng HKP Đề 1 (08-03-2017) -Thầy Nguyễn Trung Định

Đáp án Cơ Ứng Dụng HKP Đề 2 (08-03-2017)-Thầy Nguyễn Trung Định

Đáp án Cơ Ứng Dụng HKP  (24-12-2017)– Cô Nguyễn Thị Thanh Thủy

Đáp án Cơ Ứng Dụng HKI (23-01-2018)-Lần 1

Đáp án Cơ Ứng Dụng HKI (03-03-2018)-Lần 2

Đáp án Cơ Ứng Dụng HKP  (08-06-2018)-Cô Nguyễn Thị Linh Phượng

Đáp án Cơ Ứng Dụng HKII  (05-07-2018)- Đề 2 Lần 1

Đáp án Cơ Ứng Dụng HKII  (05-07-2018)- Đề 1 Lần 1

Đáp án Cơ Ứng Dụng HKII  (17-07-2018)- Đề 3 Lần 2

Đáp án Cơ Ứng Dụng HKII  (17-07-2018)- Đề 4 Lần 2

Đáp án Cơ Ứng Dụng HK HÈ (15-08-2018)- Đề 1

Đáp án Cơ Ứng Dụng HK HÈ (15-08-2018)- Đề 2

Đáp án Cơ Ứng Dụng HKI (7-01-2019)

Đáp án Cơ Ứng Dụng A HKI (21-01-2019)

Đáp án Cơ Ứng Dụng A HKI  LẦN 2 (24-02-2019)

Đáp án Cơ Ứng Dụng  HKI  LẦN 2 (03-03-2019)

Đáp án Cơ Ứng Dụng  HKII ĐỀ1  LẦN 1 (24-06-2019)

Đáp án Cơ Ứng Dụng  HKII ĐỀ2  LẦN 1 (24-06-2019)

Đáp án Cơ Ứng Dụng B ĐỀ 3 HKII  LẦN 2 (19-07-2019)

Đáp án Cơ Ứng Dụng B ĐỀ 4 HKII  LẦN 2 (19-07-2019)

Đáp án Cơ Ứng Dụng B ĐỀ 1 HKP HÈ 2018-2019 (6-08-2019)–  Thầy Vũ Xuân Vinh 

Đáp án Cơ Ứng Dụng B ĐỀ 2 HKP HÈ 2018-2019 (6-08-2019)–  Thầy Vũ Xuân Vinh 

Đáp án Cơ Ứng Dụng A HKI – Ca thi 7h (06-01-2020)

Đáp án Cơ Ứng Dụng A HKI Đề 1 – Ca thi 9h (06-01-2020)

Đáp án Cơ Ứng Dụng A HKI Đề 2 – Ca thi 9h (06-01-2020)

Đáp án Cơ Ứng Dụng B HKI Đề 1- Ca thi 15h (13-01-2020)

Đáp án Cơ Ứng Dụng B HKI Đề 2- Ca thi 15h (13-01-2020)

Đáp án Cơ Ứng Dụng A HKI Đề 3- Thi lần 2 (02-06-2020)

Đáp án Cơ Ứng Dụng A HKI Đề 4- Thi lần 2 (02-06-2020)

Đáp án Cơ Ứng Dụng B HKI Đề 3- Thi lần 2 (09-06-2020)

Đáp án Cơ Ứng Dụng B HKI Đề 4- Thi lần 2(09-06-2020)

Đáp án Cơ Ứng Dụng  HKII ĐỀ1  LẦN 1 (16-07-202020)

Đáp án Cơ Ứng Dụng  HKII ĐỀ2  LẦN 1 (16-07-202020)

Đáp án Cơ Ứng Dụng  HKII ĐỀ1  LẦN 1 (Ca thi 9h00 30-07-202020)

Đáp án Cơ Ứng Dụng  HKII ĐỀ2  LẦN 1 (Ca thi 9h00 30-07-202020

_________________Năm 2020-2021_______________________

Đáp án Cơ Ứng Dụng A  HKI  LẦN 1 ( 21-01-202021)

Đáp án Cơ Ứng Dụng B Đề 1  HKI  LẦN 1 ( 03-03-202021)

Đáp án Cơ Ứng Dụng B Đề 2  HKI  LẦN 1 ( 03-03-202021)

Đáp án Cơ Ứng Dụng A  HKI  LẦN 1 ( 01-03-202021)

Đáp án Cơ Ứng Dụng A  HKI  LẦN 2 ( 07-03-202021)

Đáp án Cơ Ứng Dụng B Đề 3  HKI  LẦN 1 ( 20-03-202021)

Đáp án Cơ Ứng Dụng B Đề 4  HKI  LẦN 1 ( 20-03-202021)