Đề-Cơ lý thuyết-CĐ

Đề thi & Đáp án Cơ Lý Thuyết HKP HK1  (10-12-2016) – Cô Nguyễn Thị Thanh Thủy

Đề thi & Đáp án Cơ Lý Thuyết  HK1  (18-02-2017) – Ca thi 13h00

Đề thi & Đáp án Cơ Lý Thuyết  HK1  (18-02-2017) – Ca thi 15h00

Đề thi & Đáp án Cơ Lý Thuyết  HK1   (Thi lần 2  Đề 3) (04-03-2017) – Ca thi 7h30 

Đề thi & Đáp án Cơ Lý Thuyết  HK1   (Thi lần 2  Đề 1) (04-03-2017) – Ca thi 7h30 

Đề thi & Đáp án Cơ Lý Thuyết HKHÈ 2017   – Thầy Vũ Xuân Vinh 

Đề thi & Đáp án Cơ Lý Thuyết  HK1  (31-01-2018) – Ca thi 15h00

Đề thi & Đáp án Cơ Lý Thuyết  HK1  (31-01-2018) – Ca thi 13h00

Đề thi & Đáp án Cơ Lý Thuyết  HK1 Lần 2  (10-03-2018) 

Đề thi & Đáp án Cơ Lý Thuyết  HK1  (22-01-2018) – Ca thi 9h00  

Đề thi & Đáp án Cơ Lý Thuyết  HK1  (22-01-2018) – Ca thi 7h00  

Đề thi & Đáp án Cơ Lý Thuyết  HK1  Lần 2 (03-03-2019) – Ca thi 13h00  

Đề thi & Đáp án Cơ Lý Thuyết  HK1  Lần 1 (16-01-2020) – Ca thi 7h00  

Đề thi & Đáp án Cơ Lý Thuyết  HK1  Lần 1 (16-01-2020) – Ca thi 9h00  

Đề thi & Đáp án Cơ Lý Thuyết  HK1  Lần 2 (07-06-2020) – Ca thi 7h00 

 

_______________________NĂM HỌC 2020-2021___________________________

Đề thi & Đáp án Cơ Lý Thuyết  HKP HK1-2020-2021 (07-01-2021) – Thầy Vinh

  Đề thi & Đáp án Cơ Lý Thuyết  HK1  Lần 1 (28-01-2021) – Cô Thủy

Đề thi & Đáp án Cơ Lý Thuyết  HK1  Lần 1 (28-01-2021) – Thầy Chính