Đề-Cơ kỹ thuật-CĐN

Đề thi & Đáp án Cơ Kỹ Thuật (08-03-2016) – Thi lần 1

Đề thi & Đáp án Cơ Kỹ Thuật (15-09-2016) – Học kỳ hè – Cô Phượng

Đề thi (15-09-2016) – Học kỳ hè – Thầy Đô

Đề thi & Đáp án Cơ Kỹ Thuật (25-02-2017) – Thi lần 1

Đề thi & Đáp án Cơ Kỹ Thuật (11-03-2017) – Thi lần 2 – Đề 1

Đề thi & Đáp án Cơ Kỹ Thuật (11-03-2017) – Thi lần 2 – Đề2

Đề thi & Đáp án Cơ Kỹ Thuật (16-09-2017) – – Học kỳ hè – Cô Phượng

Đề thi & Đáp án Cơ Kỹ Thuật ĐỀ 1 (01-03-2018) – Thi lần 1

Đề thi & Đáp án Cơ Kỹ Thuật ĐỀ 2 (01-03-2018) – Thi lần 1

Đề thi & Đáp án Cơ Kỹ Thuật (   26-02-2018) – Thi lần 1

Đề thi & Đáp án Cơ Kỹ Thuật (20-08-2018) – Học kỳ hè – Cô Phượng

Đề thi & Đáp án Cơ Kỹ Thuật (13h ngày 22-01-2019) – Thi lần 1 

Đề thi & Đáp án Cơ Kỹ Thuật  ĐỀ 1 (15h ngày 22-01-2019) – Thi lần 1

Đề thi & Đáp án Cơ Kỹ Thuật  ĐỀ 2 (15h ngày 22-01-2019) – Thi lần 1

Đề thi & Đáp án Cơ Kỹ Thuật (15h ngày 03-03-2019) – Thi lần 2

 

Đề thi & Đáp án Cơ Kỹ Thuật ĐỀ 1  HKP HÈ 2018-2019 (9h ngày 05-08-2019) – Thầy Nguyễn Trung Định

Đề thi & Đáp án Cơ Kỹ Thuật ĐỀ 2  HKP HÈ 2018-2019 (9h ngày 05-08-2019) – Thầy Nguyễn Trung Định

Đề thi & Đáp án Cơ Kỹ Thuật (Ngày 07-06-2020) – Thi lần 2

_____________NĂM HỌC 2020-2021________________

                                           HỌC KỲ I

Đề thi & Đáp án Cơ Kỹ Thuật ĐỀ 2  (09/03/2021) – Thầy Trương Quang Đô

Đề thi & Đáp án Cơ Kỹ Thuật ĐỀ 4  (09/03/2021) – Thầy Trương Quang Đô

Đề thi & Đáp án Cơ Kỹ Thuật ĐỀ 1 & 2  (09/03/2021) – Cô Nguyễn Thị Linh Phượng

Đề thi & Đáp án Cơ Kỹ Thuật ĐỀ 3 & 4  (09/03/2021) – Cô Nguyễn Thị Linh Phượng

Đề thi & Đáp án Cơ Kỹ Thuật  Lần 2  (29/03/2021) – Thầy Trương Quang Đô