Đề-Chi tiết máy-CĐN

Đề thi & Đáp án Chi Tiết Máy (Ngày thi 30-06-2016) – Thi lần 1

Đề thi & Đáp án Chi Tiết Máy (Ngày thi 16-07-2016) – Thi lần 2

Đề thi & Đáp án Chi Tiết Máy Đề 001,002 (Ngày thi 26-06-2017) – Thi lần 1

Đề thi & Đáp án Chi Tiết Máy Đề 003,004 (Ngày thi 26-06-2017) – Thi lần 1

Đề thi & Đáp án Chi Tiết Máy  (Ngày thi 02-07-2018) – Thi lần 1 

Đề thi & Đáp án Chi Tiết Máy  (Ngày thi 20-07-2018) – Thi lần 2 

Đề thi & Đáp án Chi Tiết Máy  (Ngày thi 17-06-2019) – Thi lần 1 

Đáp án các mã đề Chi Tiết Máy  (Ngày thi 17-06-2019) – Thi lần 1