HỘI THẢO XÂY DỰNG KỸ NĂNG SỐNG, HƯỚNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN TƯ DUY “CHANGE TO CREATE – THAY ĐỔI ĐỂ TẠO RA GIÁ TRỊ MỚI”