Thông báo về kế hoạch học thực hành và thực hiện ĐATN cho khóa 2018