Chiêu sinh KTV Sửa chữa chung Toyota Kg: 05/11/2018