Monthly Archives: July 2018

Lịch thi Tốt Nghiệp khối CĐN khóa 2015

LỊCH THI TỐT NGHIỆP KHỐI CĐN 2015 – MÔN THỰC HÀNH NGHỀ
LỚP THỜI GIAN THI PHÒNG GV COI THI GV COI THI
CĐN ÔTÔ 15A T2 – 30/07/2018 – 7h00 F2.1 Nguyễn Ngọc Thạnh
Võ Bá Khánh Trình
Văn Ánh Dương
Nguyễn Hải Trân
CĐN ÔTÔ 15C T2 – 30/07/2018 – 7h00 F2.2 Nguyễn Thời Trung
Nguyễn Thành Tuyên
Trần Thanh Bình
Trần Minh Tài
CĐN ÔTÔ 15B T3 – 31/07/2018 – 7h00 F2.1 Nguyễn Ngọc Thạnh
Võ Bá Khánh Trình
Văn Ánh Dương
Nguyễn Hải Trân
CĐN ÔTÔ 15D T3 – 31/07/2018 – 7h00 F2.2 Nguyễn Thời Trung
Nguyễn Thành Tuyên
Trần Thanh Bình
Trần Minh Tài

Hành trình trình Mini Car Racing 2018

TKB Học Kỳ Hè môn: BTL Nguyên lý tính toán ĐCĐT

Điểm đồ án tốt nghiệp khóa 2015

Lớp CDOTO16A

Lớp CDOTO16B

Lớp CDOTO16C

Lớp CDOTO16D

Lớp CDOTO16E

Cty Ô TÔ HONDA PHÁT TIẾN trao học bổng

Mẫu đơn