Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “MINI CAR RACING” Lần 1 – 2016