LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 38 – 2021

Lịch công tác tuần 37 – 2021

Lịch công tác tuần 36 – 2021

Lịch công tác tuần 35 – 2021

Lịch công tác tuần 34 – 2021

Lịch công tác tuần 33 – 2021

Lịch công tác tuần 32 – 2021

Lịch công tác tuần 31 – 2021

Lịch công tác tuần 30 – 2021

Lịch công tác tuần 29 – 2021

Lịch công tác tuần 28 – 2021

Lịch công tác tuần 27 – 2021

——————NGHỈ TẾT———————–

Lịch công tác tuần 22 – 2021

Lịch công tác tuần 21 – 2021

Lịch công tác tuần 20 – 2021

Lịch công tác tuần 19 – 2021

Lịch công tác tuần 18 – 2021

Lịch công tác tuần 17 – 2021

Lịch công tác tuần 16 – 2021

Lịch công tác tuần 15 – 2021

Lịch công tác tuần 14 – 2021

Lịch công tác tuần 13 – 2021

Lịch công tác tuần 12 – 2021

Lịch công tác tuần 11 – 2021

Lịch công tác tuần 10 – 2021

Lịch công tác tuần 9 – 2021

Lịch công tác tuần 8 – 2021

Lịch công tác tuần 7 – 2021

Lịch công tác tuần 6 – 2021

Lịch công tác tuần 5 – 2021

Lịch công tác tuần 4 – 2021

Lịch công tác tuần 3 – 2021

Lịch công tác tuần 2 – 2021

Lịch công tác tuần 1 – 2021