KỸ THUẬT CƠ SỞ

Đề cương ôn tập môn học

1. Cơ ứng dụng hệ CĐCN

2. Sức bền vật liệu hệ CĐCN

3. Sức bền vật liệu hệ TCCN

4. Vẽ kỹ thuật 2 (Học kỳ phụ)

5. Vẽ kỹ thuật 2 (Học kỳ 2)

6. Nguyên lý chi tiết máy

Thông báo

1. Lịch các lớp học kỳ phụ học kỳ I năm 2019-2020 chính thức (10-10-2019)

2. Lịch thi Môn VLCK, CTM, CKT hệ Trung cấp & Cao đẳng nghề – Lần 2 HK1 năm 2019-2020 (25-05-2020)

3. Lịch thi Môn CƯD, CLT, VLCK hệ  Cao đẳng ngành – Lần 2 HK1 năm 2019-2020 ( 25-05-2020)

4. Lịch thi Môn VKT1 – Lần 2 HK1 năm 2019 – 2020 (25-05-2020)

5. KẾ HOẠCH HK PHỤ (vét khoá 2017) cập nhật (01-07-2020)

6. Lịch thi lần 2 môn Chi Tiết Máy và Sức Bền Vật liệu (22-07-2020) 

7. Lịch thi lần 2 môn VKT1, VKT2 HỆ CĐ VÀ CĐN (up 22-07-2020) 

8. Lịch thi lần 2 môn VKT1 HỆ CĐ ĐĐT19, VKT CĐN ĐTCN19, VKT2 CĐ NL19(up 11-08-2020)