LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần thứ 12/2016

Lịch công tác tuần 10/2016

Lịch công tác tuàn 8/2016

Lịch công tác tuần 7/2017

Lịch công tấc tuần 6/2016

Lịch công tác tuần 5/2106

Lịch công tác tuần 4/2016

Lịch công tác tuần 3/2016

Lịch công tác tuần 2/2016

Lịch công tác tuần 1/2016