LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 1 – 2018

Lịch công tác tuần 2 – 2018

Lịch công tác tuần 3 – 2018

Lịch công tác tuần 4 – 2018

Lịch công tác tuần 5 – 2018

Lịch công tác tuần 6 – 2018

Lịch công tác tuần 7 – 2018

Lịch công tác tuần 8 – 2018

Lịch công tác tuần 9 – 2018

Lịch công tác tuần 10 – 2018