LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 20 – 2019

Lịch công tác tuần 19 – 2019

Lịch công tác tuần 18 – 2019

Lịch công tác tuần 17 – 2019

Lịch công tác tuần 16 – 2019

Lịch công tác tuần 15 – 2019

Lịch công tác tuần 14 – 2019

Lịch công tác tuần 13 – 2019

Lịch công tác tuần 12 – 2019

Lịch công tác tuần 11 – 2019

Lịch công tác tuần 10 – 2019

Lịch công tác tuần 9 – 2019

Lịch công tác tuần 8 – 2019

Lịch công tác tuần 7 – 2019

Lịch công tác tuần 6 – 2019

Lịch công tác tuần 5 – 2019

Lịch công tác tuần 4 – 2019

Lịch công tác tuần 3 – 2019

Lịch công tác tuần 2 – 2019

Lịch công tác tuần 1 – 2019