KỸ THUẬT CƠ SỞ

Đề cương ôn tập môn học

1. Cơ ứng dụng hệ CĐCN

2. Sức bền vật liệu hệ CĐCN

3. Sức bền vật liệu hệ TCCN

4. Vẽ kỹ thuật 2 (Học kỳ phụ)

5. Vẽ kỹ thuật 2 (Học kỳ 2)

Thông báo

1. KẾ HOẠCH HỌC KỲ PHỤ, ĐỢT 2 NĂM HỌC 2017 – 2018(26/02/2018) 

2. KẾ HOẠCH HỌC VÉT CĐ KHÓA 14 và 15 MÔN VKT1, VKT2 NĂM HỌC 2017 – 2018 (26/03/2018)  

3. KẾ HOẠCH HỌC VÉT CĐ KHÓA 14 và 15 MÔN CƠ ỨNG DỤNG, NGUYÊN LÝ CHI TIẾT MÁY NĂM HỌC 2017 – 2018 (04/04/2018)