KỸ THUẬT CƠ SỞ

Đề cương ôn tập môn học

1. Cơ ứng dụng hệ CĐCN

2. Sức bền vật liệu hệ CĐCN

3. Sức bền vật liệu hệ TCCN

4. Vẽ kỹ thuật 2 (Học kỳ phụ)

5. Vẽ kỹ thuật 2 (Học kỳ 2)

Thông báo

1. Lịch thi lại môn Cơ Ứng Dụng, Cơ Lý Thuyết, Vật Liệu Cơ Khí HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 2016

2. Lịch thi lại môn  Cơ Lý Thuyết, Cơ Kỹ Thuật, Vật Liệu Cơ Khí HỆ  TRUNG CẤP KHÓA 2016. 

3. THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ PHỤ THỨ 7, CHỦ NHẬT 07/03/2017

4. Lịch thi lại môn  Vẽ Kỹ Thuật 1  HỆ  TRUNG CẤP KHÓA 2016

5. THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ PHỤ THỨ 7, CHỦ NHẬT 27/09/2017