KỸ THUẬT CƠ SỞ

Đề cương ôn tập môn học

1. Cơ ứng dụng hệ CĐCN

2. Sức bền vật liệu hệ CĐCN

3. Sức bền vật liệu hệ TCCN

4. Vẽ kỹ thuật 2 (Học kỳ phụ)

5. Vẽ kỹ thuật 2 (Học kỳ 2)

Thông báo

1. Kế hoạch tổ chức thi lần 2 HK2 Hệ CĐ -TC 2015 môn Sức bền vật liệu; Cơ ứng dụng (27-07-2016)

 

2. Kế hoạch tổ chức thi lần 2 HK2 Hệ CĐ -TC 2015 môn Vẽ kỹ thuật 2 & Bài tập lớn (27-07-2016)

 

3. Kế hoạch tổ chức thi lần 2 HK2 Hệ CĐ 2015 môn Nguyên Lý – Chi Tiết Máy (18-07-2016)