KỸ THUẬT CƠ SỞ

Đề cương ôn tập môn học

1. Cơ ứng dụng hệ CĐCN

2. Sức bền vật liệu hệ CĐCN

3. Sức bền vật liệu hệ TCCN

4. Vẽ kỹ thuật 2 (Học kỳ phụ)

5. Vẽ kỹ thuật 2 (Học kỳ 2)

Thông báo

1. KẾ HOẠCH HỌC KỲ PHỤ, ĐỢT 2 NĂM HỌC 2017 – 2018(26/02/2018)