KỸ THUẬT CƠ SỞ

Đề cương ôn tập môn học

1. Cơ ứng dụng hệ CĐCN

2. Sức bền vật liệu hệ CĐCN

3. Sức bền vật liệu hệ TCCN

4. Vẽ kỹ thuật 2 (Học kỳ phụ)

5. Vẽ kỹ thuật 2 (Học kỳ 2)

6. Nguyên lý chi tiết máy

Thông báo

1. KẾ HOẠCH HỌC KỲ PHỤ, ĐỢT 2 NĂM HỌC 2017 – 2018(26/02/2018

2. KẾ HOẠCH HỌC VÉT CĐ KHÓA 14 và 15 MÔN VKT1, VKT2 NĂM HỌC 2017 – 2018 (26/03/2018

3. KẾ HOẠCH HỌC VÉT CĐ KHÓA 14 và 15 MÔN CƠ ỨNG DỤNG, NGUYÊN LÝ CHI TIẾT MÁY NĂM HỌC 2017 – 2018 (04/04/2018

4. KẾ HOẠCH HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2017 – 2018 chính thức (14/06/2018) 

5. KẾ HOẠCH THI LẦN 2 HỆ CAO ĐẲNG CÁC NGÀNH _MÔN VẼ KỸ THUẬT 1 (HK2 2017-2018)

6. KẾ HOẠCH THI LẦN 2 HỆ CĐ CÁC NGÀNH VÀ CĐ CÁC NGHỀ _MÔN VKT2 (HK2 2017-2018)

7. KẾ HOẠCH THI LẦN 2 HỆ TC (CKCT, SCCK, NL, CKĐL) MÔN VKT2 VÀ HỆ CĐN ĐT _MÔN VKT (HK2 2017-2018)

8. KẾ HOẠCH THI LẦN 2 HỆ TC & CĐN MÔN CHI TIẾT MÁY VÀ CƠ ỨNG DỤNG A (HK2 2017-2018)

9. KẾ HOẠCH HỌC KỲ PHỤ ĐỢT 1 (HK1 2018-2019)

10. LỊCH THI LẦN 2 MÔN VKT1, HỆ CĐ, CĐN& TC  (HK1 2018-2019)

 11. KẾ HOẠCH HỌC KỲ PHỤ  MÔN NL – CTM, BTL-CTM THỨ BẢY, CHỦ NHẬT VÀ HỌC KỲ VÉT CHO KHÓA 2016 CHÍNH THỨC (NĂM HỌC 2018 – 2019) CẬP NHẬT 27/03/2019

12. KẾ HOẠCH HỌC VÉT VKT1  (NĂM HỌC 2018 – 2019)

 13. KẾ HOẠCH HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2018-2019

14.  THÔNG BÁO LỚP BÀI TẬP LỚN CHI TIẾT MÁY HỌC KỲ HÈ 2018-2019 BẮT ĐẦU HỌC TUẦN 45 (8/7/2019)