Đề-Cấu tạo Ô tô-CĐN

Đề thi và đáp án (lần 1), Khóa 17 HK1 18-19