Bộ môn trực thuộc khoa

Bộ môn Ô tô

Trưởng bộ môn               : NGUYỄN NGỌC THẠNH

Phó trưởng bộ môn         : NGUYỄN THỜI TRUNG

Bộ môn KT cơ sở

Trưởng bộ môn               : NGUYỄN VĂN THUẬN

Phó trưởng bộ môn         : PHẠM THỊ HẠNH