Ban chủ nhiệm khoa

Phó khoa        :  1. Nguyễn Ngọc Thạnh

                     :  2. Nguyễn Văn Khưa