Ban chủ nhiệm khoa

Trưởng khoa   : NGƯT Vũ Trí Xương

Phó khoa        :  1. Nguyễn Văn Khưa

                               :  2. Nguyễn Ngọc Thạnh