Lịch thi lần 2 HK 1 2018-2019

 

LỚP MÔN HỌC THI LẦN 2
GV COI THI GV COI THI TUẦN THỜI GIAN PHÒNG
CĐ Ô TÔ 16 HT Đ-ĐT Ô TÔ N C THÀNH H V THU 19 15h00 T7 (12/01/2019) F2.1
CĐ Ô TÔ 16 CN BD&SC Ô TÔ H V THU N C THÀNH 19 13h00 T7 (12/01/2019) B1.2
TC CKĐL 17 CN BD&SC Ô TÔ D X NHẬT 19 13h00 T7 (12/01/2019) F2.1