Lịch thi lại tuần 47

LỊCH THI LẦN 2

HK 2: 2017 – 2018

Khi đi thi SV mang theo thẻ SV và biên lai nộp tiền thi lại
Không mang 2 loại giấy tờ trên thì không được vào phòng thi

 

LỚP MÔN HỌC THI LẦN 2
GV COI THI GV COI THI TUẦN THỜI GIAN PHÒNG
CĐN Ô TÔ 16A,D HT Đ-ĐT Ô TÔ N Đ NHIÊN H H ĐĂNG 47 9h00 T7 (28/07/2018) F2.9
CĐN Ô TÔ 16 B,C HT Đ-ĐT Ô TÔ N Đ TRỌNG N C THÀNH 47 9h00 T7 (28/07/2018) F2.1
TC CKĐL 17A HT Đ-ĐT Ô TÔ N T TUYÊN L Q TRẠNG 47 9h00 T7 (28/07/2018) F4.10
TC CKĐL 17A LÝ THUYẾT Ô TÔ L Q TRẠNG N Đ TRỌNG 47 13h00 T7 (28/07/2018) F2.9
TC CKĐL 17B LÝ THUYẾT Ô TÔ N T TUYÊN N C THÀNH 47 13h00 T7 (28/07/2018) F2.1