Ngày 28/12/17 – Hội thảo: Ứng dụng SOLIDWORKS vào giảng dạy kỹ thuật và thiết kế cơ khí