Lịch thi lại tuần 45

TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG

KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

BỘ MÔN ÔTÔ

LỊCH THI LẦN 2 HK 2: 2016 – 2017
Khi đi thi SV mang theo thẻ SV và biên lai nộp tiền thi lại
Không mang 2 loại giấy tờ trên thì không được vào phòng thi

 

LỚP MÔN HỌC THI LẦN 2
GV COI THI GV COI THI TUẦN THỜI GIAN PHÒNG
CĐN Ô TÔ 15 LÝ THUYẾT Ô TÔ N P LONG N Đ TRỌNG 45 7h20 T7 (08/07/2017) C5.5
CĐN Ô TÔ 15 HT Đ-ĐT Ô TÔ N Đ TRỌNG N P LONG 45 9h05 T7 (08/07/2017) C5.5
CĐN Ô TÔ 16 AN TOÀN LAO ĐỘNG L Q THỐNG Đ N TRƯỜNG 45 7h20 T7 (08/07/2017) C5.6
CĐN Ô TÔ 16 CẤU TẠO Ô TÔ Đ N TRƯỜNG L Q THỐNG 45 9h05 T7 (08/07/2017) C5.6