Lịch thi lại tuần 44

TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG

KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

BỘ MÔN ÔTÔ

LỊCH THI LẦN 2 HK 2: 2016 – 2017
Khi đi thi SV mang theo thẻ SV và biên lai nộp tiền thi lại
Không mang 2 loại giấy tờ trên thì không được vào phòng thi

 

LỚP MÔN HỌC THI LẦN 2
GV COI THI GV COI THI TUẦN THỜI GIAN PHÒNG
TC CKĐL 15 KTAT&MTCN N C THÀNH 44 13h20 T7 (01/07/2017) F2.2
TC CKĐL 15 LÝ THUYẾT Ô TÔ N C THÀNH 44 15h05 T7 (01/07/2017) F2.2
TC CKĐL 15 CNBD&SC Ô TÔ H V THU T H VỦ 44 9h05 T7 (01/07/2017) F2.2
CĐN Ô TÔ 15 NLTTĐCĐT T H VỦ V A DƯƠNG 44 7h20 T7 (01/07/2017) F2.1