Sáng ngày 7/6/2017, Chi bộ 5 đã tổ chức đại hội chi bộ lần thứ 4