Lịch thi lại tuần 40

TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG

KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

BỘ MÔN ÔTÔ

LỊCH THI LẦN 2 HK 2: 2016 – 2017
Khi đi thi SV mang theo thẻ SV và biên lai nộp tiền thi lại
Không mang 2 loại giấy tờ trên thì không được vào phòng thi

 

LỚP MÔN HỌC THI LẦN 2
GV COI THI GV COI THI TUẦN THỜI GIAN PHÒNG
CĐ Ô TÔ 15 Cấu tạo Ô Tô C V KHOA L Q THỐNG 40 9h30 T7 (03/06/2017) F5.12