Vikyno tặng động cơ cho trường CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng