Hội thảo hỗ trợ thiết kế và chế tạo xe mô hình cuộc thi ” Mini Car Racing “